Theatergruppn

Theater 2024 "BanditnBagasch“

Theatergruppe 2024
Theatergruppe 2024

Theater 2023 "Das Orakel von Ramersdorf"

Theatergruppe 2023
Theatergruppe 2023

Theater 2020 "Schmugglerbazi"

Theatergruppe 2020
Theatergruppe 2020

Theater 2019 "Bodschamperlspuk"

Theatergruppe 2019
Theatergruppe 2019

Theater 2018 "Quadratratschnschlamassl"

Theatergruppe 2018
Theatergruppe 2018

Theater 2017 "Deifi Sparifankerl"

Theatergruppe 2017
Theatergruppe 2017

Theater 2016 "Alibi-Bauernhof"

Theatergruppe 2016
Theatergruppe 2016

Theater 2015 "Endlich san d´Weiber furt"

Theatergruppe 2015
Theatergruppe 2015

Theater 2014 "Schaut's doch mal vorbei"

Theatergruppe 2014
Theatergruppe 2014

Theater 2013 "Explosive Landwirtschaft"

Theatergruppe 2013
Theatergruppe 2013

Theater 2012 "Drei Frösch und koa Prinz"

Theatergruppe 2012
Theatergruppe 2012

Theater 2011 "Penner Paul"

Theatergruppe 2011
Theatergruppe 2011

Theater 2010 "Der Vampir von Zwicklbach"

Theatergruppe 2010
Theatergruppe 2010